Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat.
La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts.1 Experiència docent prèvia (màxim 5,0 punts)

En el cas que al mateix temps hagis estat en dos llocs alhora solament podràs contabilitzar un dels dos.
1.1 del cos al que s’opta, en centres públics anys 1,0000/any
mesos 0,0833/mes
1.2 de cossos diferents al que s’opta, en centres públics anys 0,5000/any
mesos 0,0416/mes
1.3 del mateix nivell o etapa educativa al cos que s’opta, en altres centres anys 0,5000/any
mesos 0,0416/mes
1.4 de diferent nivell o etapa educativa al cos que s’opta, en altres centres anys 0,2500/any
mesos 0,0208/mes
2 Formació acadèmica (màxim 5,0 punts)

L’expedient acadèmic del títol al·legat per l’ingrés, valorant-ne exclusivament la nota mitjana
2.1 L’expedient acadèmic del títol al·legat per l’ingrés, valorant-ne exclusivament la nota mitjana
Nota mitjana (notes de 0 a 10)
De 6,01 fins a 7,50: 1,0000 punt
De 7,51 fins a 10: 1,5000 punts
Nota mitjana (notes de 0 a 4)
De 1,51 fins a 2,25: 1,0000 punt
De 2,26 fins a 4: 1,5000 punts


sobre

2.2 Postgraus, doctorats i premis extraordinaris
2.2.1 Estudis universitaris de 3r cicle, títol de màster (mínim 60 crèdits, d’especialització acadèmica o professional o de tasques investigadores), suficiència investigadora o equivalent 1,0000 punt
2.2.2 Títol de doctor 1,0000 punt
2.2.3 Premi extraordinari en el doctorat 0,5000 punts
2.3 Altres titulacions universitàries
2.3.1 Altres titulacions universitàries de 1r cicle (enginyer tècnic, arquitecte tècnic o estudis de 1r cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria) 1,0000 punt
2.3.2 Altres titulacions universitàries, estudis de 2n cicle (llicenciatura, arquitectura, enginyeria) 1,0000 punt
2.4 Titulacions d’ensenyaments en règimn especial i de formació professional inicial.
2.4.1 Titulació professional de música o dansa 0,5000 punts
2.4.2 Certificació de nivell avançat, d’aptitud o equivalent d’EOIs (una certificació per idioma) 0,5000 punts
2.4.3 Titulació d’arts plàstiques i disseny 0,2000 punts
2.4.4 Titulació de tècnic superior de FP o equivalent 0,2000 punts
2.4.5 Titulació de tècnic esportiu superior 0,2000 punts
3 Altres mèrits (màxim 2,0 punts)

3.1 Formació permanent, per cada curs superat, relacionat amb l’especialitat, l’organització escolar, les TIC aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, i organitzades o reconegudes pel Departament:
3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30h): 0,1000 punts
3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100h): 0,2500 punts
3.2 Formació permanent impartida (a Catalunya, reconeguda o organitzada pel Departament)
3.2.1 Per cada bloc de 20h impartides: Núm hores
0,1000 punts
3.3 Certificat de nivell superior de català (C2)
3.3.1 Certificat de nivell superior de català (C2): 0,2000 punts
3.4 Domini llengües extrangeres
Una única certificació per idioma
3.4.1 Nivell C1: 0,7500 punts
3.4.2 Nivell C2: 1,0000 punt
3.5 Haver obtingut puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició en convocatòria anterior -a partir de 2007-, per la mateixa especialitat suposa una bonificació en aquest apartat:
3.5.1 Puntuació obtinguda

Entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica per coeficient 0,10

Entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica per coeficient 0,15Esta información es orientativa, para realizar todos los trámites relacionados con el proceso de oposición se debe recurrir a los documentos oficiales publicados en el BOE o por las autoridades competentes en cada caso.

Demana’ns informació
>